5.6 – Znaczenie i rozwój przedsiębiorczości cyfrowej


Czym jest przedsiębiorczość cyfrowa?

Definiowanie przedsiębiorczości cyfrowej – podobnie jak definiowanie przedsiębiorczości – nie jest łatwym zadaniem i w praktyce stosuje się wiele definicji. W 2015 r. podjęto kilka prób zdefiniowania przedsiębiorczości cyfrowej w ramach pakietu inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej mających na celu wykorzystanie potencjału gospodarki cyfrowej:

Komisja Europejska, 2015

Przedsiębiorczość cyfrowa obejmuje wszystkie nowe przedsięwzięcia i transformację istniejących przedsiębiorstw, które napędzają wartość gospodarczą i/lub społeczną poprzez tworzenie i wykorzystywanie nowatorskich technologii cyfrowych. Przedsiębiorstwa cyfrowe charakteryzują się wysoką intensywnością wykorzystywania nowatorskich technologii cyfrowych (w szczególności społecznych rozwiązań społecznościowych, dużych zbiorów danych, rozwiązań mobilnych i chmurowych) w celu usprawnienia operacji biznesowych, wymyślenia nowych modeli biznesowych, wyostrzenia analizy biznesowej oraz nawiązania kontaktu z klientami i interesariuszami. Tworzą miejsca pracy i możliwości rozwoju przyszłości.

Druga koncepcja została przedstawiona w Europejskiej Tablicy Wyników Przedsiębiorczości Cyfrowej w 2016 r. Definicja ta traktuje cyfryzację przedsiębiorczości jako cyfryzację przedsiębiorców i MŚP (np. przyjęcie przez przedsiębiorców chmury obliczeniowej (cloud computing), technologii mobilnych, mediów społecznościowych i dużych zbiorów danych, a także udział w przychodach firm z handlu elektronicznego), a także start-upy z branży ICT.

Jakie są potencjalne korzyści z przedsiębiorczości cyfrowej?

Cyfryzacja może napędzać innowacje, tworząc nowe możliwości dla przedsiębiorców

Technologie cyfrowe radykalnie zmieniają sposoby podejmowania badań i innowacji. Transformacja cyfrowa poprawiła dostęp do publikacji naukowych i informacji dzięki nowym narzędziom i platformom, poprawił się dostęp do danych i wzmocniło zaangażowanie szerszego grona zainteresowanych stron. Można je zilustrować czterema kluczowymi trendami.

 • Po pierwsze, dane stają się kluczowym źródłem innowacji, ponieważ dają wgląd w trendy rynkowe, pozwalają na optymalizację procesów produkcji i dystrybucji oraz ułatwiają dostosowanie produktów i usług do popytu rynkowego.
 • Po drugie, dane umożliwiają innowacje w usługach, ponieważ nowe usługi są (i będą) potrzebne, np. Internert Reczy (ang.-IoT) umożliwił usługi konserwacji zapobiegawczej.
 • Po trzecie, innowacje cyfrowe, takie jak druk 3D, przyspieszają cykle innowacji, ponieważ projektowanie produktów, prototypy i testowanie można przyspieszyć.
 • Wreszcie, innowacje w coraz większym stopniu opierają się na współpracy, co pomaga dzielić koszty i zmniejsza ryzyko innowacji cyfrowych.

Osoby samozatrudnione mogą zwiększyć swoją produktywność i zyskać więcej możliwości

Transformacja cyfrowa oferuje wiele możliwości firmom, w tym osobom samozatrudnionym, ale tylko około 2% w pełni wykorzystuje korzyści gospodarki cyfrowej (Komisja Europejska, 2014[14]) i istnieje duża luka we wskaźnikach absorbcji narzędzi cyfrowych między małymi i dużymi firmami. Korzyści zasadniczo dzielą się na dwie kategorie: tworzenie możliwości uzyskania dostępu do nowych rynków (tj. klientów w innych regionach lub krajach, nowych produktów i usług) oraz zwiększenie wydajności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych firmy.

Spodziewane korzyści przedsiębiorczości cyfrowej dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych

 • Lepszy dostęp do badań rynkowych, danych biznesowych i sieci
 • Szerszy zasięg i niższy koszt funkcji operacyjnych ukierunkowanych na klienta, np. reklamy, komunikacja i dystrybucja
 • Niższe koszty wewnętrznych funkcji operacyjnych; e-kreacja wartości
 • Lepsze relacje z klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Lepszy dostęp do istniejących kanałów sprzedaży
 • Tworzenie nowych kanałów sprzedaży
 • Rozwój nowych platform i transformacja istniejących
 • Większa zdolność do lokalizacji, kontaktu i budowania reputacji wśród inwestorów
 • Tworzenie ekonomii skali

Te połączenie nowych możliwości i obniżonych kosztów potencjalnie otwiera przedsiębiorczości dostęp do większej liczby odbiorców. Niższe koszty założenia i prowadzenia firmy sprawiają, że osobom o niższym kapitale łatwiej jest realizować swoje założenia biznesowe. Mówimy tu na przykład o możliwości prowadzenia biznesu cyfrowego bez fizycznej lokalizacji i stosunkowo niewielkiego nakładu sprzętowego. Oczekuje się jednak, że brak i obniżenie barier doprowadzi do zwiększonej liczby klientów ale jednocześnie zwiększając konkurencję. Jest to ważny czynnik dla polityki przedsiębiorczości sprzyjającej integracji społecznej ponieważ zwiększona konkurencja prawdopodobnie zaszkodzi wskaźnikom funkcjonowania przedsiębiorstw. Dlatego nierozsądne jest, aby decydenci kierowali środki publiczne na wspieranie przedsiębiorców o niewielkich szansach na sukces w wysoce konkurencyjnych branżach, które mogą już teraz charakteryzować się nadpodażą towarów i/lub usług.

Zobacz, jak Richard Heaslip opowiada o technologii, która zmienia sposób, w jaki prowadzimy działalność i środowisko biznesowe w wysoce cyfrowej gospodarce.